Vedtægter


Vedtægter
For Humble Håndbold

§ 1. Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Humble Håndbold.
Foreningens hjemsted er Langeland Kommune
Foreningen er stiftet den 6. maj 1999, efter af have været en håndboldafdeling i
Humble Skytte, Gymnastik og Idrætsforening, stiftet den 9. marts 1893 og opløst den
19. marts 1999.
Foreningen er gennem DGI Fyn tilsluttet DGI og gennem Fyns Håndbold Forbund
tilsluttet Dansk Idræts Forbund.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at samle alle de børn og voksne, som har det til fælles, at de
gerne vil spille håndbold under overskriften:
 Vi skal have konkurrence, men vi skal også have det sjovt
 Vi skal være toneangivende i nærmiljøet
 Vi skal opnå resultater
 Vi skal skabe sammenhold og være ansvarlige

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for

foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse

til foreningens formand eller kasserer.

Stk. 3 Medlemmer, der ønsker at udmelde sig, skal meddele dette skriftligt til

formanden eller kasseren.

Stk. 4 Medlemmerne betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Kontingentet opkræves bagud den 1. november og den 1. februar. Et
kontingent er gældende for en hel sæson og skal være fastsat inden
sæsonstart.

Stk. 5 Støttemedlemmer optages for 1 år af gangen ved køb af passivt
medlemskort. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af medlemskontingentet.
Det forventes, at støttemedlemmer tager del i foreningens aktiviteter og
opgaver, og at de repræsenterer foreningen på en værdig måde.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af
februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
annoncering på foreningens hjemmeside http://humblehaandbold.dk.

2

Stk. 3 Møde – og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle
medlemmer, der er fyldt 14 år og som har betalt kontingent. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde

flg. punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
6) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
7) Eventuelt.

Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest 3 mdr. forud for den måned, hvor den
ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (èn
over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot èn
mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal,
der skal vælges, fortages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne
personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter
skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5
medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en to-årig
periode, således at der i ulige årstal vælges 3 medlemmer og i lige årstal
vælges 2 medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende

vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

3
Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende
møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand,
næstformand, ungdomsformand, kasserer og sekretær.
Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan
nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede
opgaver. Bestyrelsen kan uddelegere ansvar og kompetence til andre
medlemmer/støttemedlemmer i forbindelse med specifikke
arbejdsopgaver.

Stk. 5 Sidste punkt på dagsordenen til alle bestyrelsesmøder er fastsættelse af

næste møde.

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er

til stede.
§ 7 Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens

medlemsregister.

Stk. 3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse
af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.

Stk. 2 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene
foreningen hæfter med dens respektive formue.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling,

hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den

generalforsamling de vedtages på.

§ 10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted når 2/3 af deltagerne i to på
hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2 Ved opløsning af foreningen tager den opløsende generalforsamling

stilling til, hvorledes foreningens aktiver skal anvendes.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. maj 1999 i Humble Hallen.

Michael Madsen

4

Dirigent

På den ordinære generalforsamling den 31. januar 2002 blev der ændret i
§ 6 stk 1, § 6 stk. 5 og § 6 stk. 6
På den ordinære generalforsamling den 23. januar 2004 blev der ændret i
§ 6 stk 1, § 6 stk. 5 og § 6 stk. 6
På den ordinære generalforsamling den 26. januar 2007 blev der ændret i
§ 1, § 3 stk. 4 og som følge deraf udgår § 4 stk. 4 pkt. 5
På den ordinære generalforsamling den 24. januar 2008 blev der ændret i
§6 stk. 1, § 6 stk. 5 og § 6 stk. 6
På den ordinære generalforsamling den 27. januar 2012 blev der ændret i
§ 4 stk. 2
På den ordinære generalforsamling den 30.01.2015 blev stk. 5 tilføjet til § 3
På den ordinære generalforsamling den 30.01.2015 blev der ændret i § 6 stk. 4

5

Privatlivspolitik – Persondataforordning
Privatlivspolitik ændret den 23/5-18

Humble Håndbolds dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller
dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte
formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de
ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige Humble Håndbold er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Mette Arnoldsen, Adresse: Bakkevænget 5 CVR: 35299904 Telefonnr.: 21806984
Mail: mettearnoldsen@gmail.com Website: www.humblehaandbold.dk
Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger2: 1)
Medlemsoplysninger: - Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som
navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse -
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
Bilag 1 – Eksempel på privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten
2 af 5
2) Oplysninger om ledere og trænere: - Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som
adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation
til foreningen og bankkontonummer- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
CPR-nummer - Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.
Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:  Offentlige
myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  Idrættens
hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige
grunde til behandling er særligt: Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine
oplysninger (interesseafvejningsreglen) At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
Behandling efter lovkrav. Behandling med samtykke.
Formålene: 1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:  Foreningens
medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning  Som led i foreningens idrætsaktiviteter og
andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning  Opfyldelse af lovkrav,
herunder folkeoplysningsloven  Levering af varer og ydelser du har bestilt.

3 af 5
Administration af din relation til os:
2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere: Håndtering af trænernes og
ledernes hverv og pligter i foreningen, Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer,
herunder kurser, Opfyldelse af lovkrav, Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
Administration af din relation til os.

6
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine
medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende
være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne
resultatlister m.v. Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder
i forhold til generalforsamling, Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af
kontingent m.v. Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i
foreningen, Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI
samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.
Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere
og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud
fra disse idrætsorganisationer. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen. Af hensyn til
kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
Samtykke:
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end
samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at
behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit
samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved
at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en
vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke,
indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi
personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med
de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
Videregivelse af dine personoplysninger:
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til
relevante idrætsorganisationer. Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i
relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af. Vi videregiver ikke
personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder
eller træner:
Medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i
overensstemmelse med følgende kriterier: Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine
almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen.
Ulønnede ledere og trænere: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit
virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: Af praktiske og administrative hensyn
opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen
Lønnede ledere og trænere: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit
virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
5 af 5
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som
bilaget drejer sig om. Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav.

7
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så
længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig: • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data • Retten til indsigt i
egne personoplysninger • Retten til berigtigelse • Retten til sletning • Retten til begrænsning af
behandling • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) • Retten
til indsigelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig
med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du
kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken:
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende
privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage
meddelelse herom.